O mnie    Zdarzy³o siê to 5 Novembra Anno Domini 1979, kiedy to w godnym grodzie Rzeczpospolitej Czêstochowie przysz³o na ¶wiat dzieciê p³ci mêskiej. Na chrzcie nadano mu imie praojca ludów Adam.

    Ku zadowoleniu rodziców i dziadków (obdarzonych dwoma córkami) dzieciê dziarsko ros³o osi±gaj±c niebawem wiek mêski. Ukoñczywszy liceum a potem szko³y politechniczne podjê³o pracê, a co do tej pory zdzia³a³o napisano dalej...Motto ¿yciowe -
"Nie poniesiesz klêski dopóki, dopóty sam jej nie uznasz"


www.000webhost.com